Logotipas lt

 

 

Contact us: +370 60019573

 

Gutauskas Leonardas (1938)RSS

1938 m. gi­mė Kau­ne. 1940–1944 gy­ve­no Vil­niu­je. 1945–1953 gy­ve­no Kau­ne ir Vep­riuo­se, Uk­mer­gės ap­skri­ty­je. Nuo 1954 gy­ve­na Vil­niu­je. 1957–1965 stu­di­ja­vo Vals­ty­bi­nia­me dai­lės ins­ti­tu­te. Nuo 1967 Dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys, nuo 1976 Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys, nuo 1989 gru­pės „24“ na­rys. Kūrinių yra įsi­gi­ję Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jus, Vil­nius; M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jus, Kau­nas; Tret­ja­ko­vo ga­le­ri­ja, Mask­va; Puš­ki­no mu­zie­jus, Mask­va; Ham­bur­go ka­tali­kų aka­de­mi­ja, Vo­kie­ti­ja; Sar­me­des Mu­ni­ci­pa­li­te­tas, Ita­li­ja; taip pat pri­va­čios ko­lek­ci­jos Iz­ra­e­ly­je, JAV, Ita­li­jo­je, Len­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ja­po­ni­jo­je, Ka­na­do­je, Bra­zi­li­jo­je ir Lie­tu­vo­je.

 

Autoriaus kūriniai aukcionuose:

Vėlių laivelis, 1989, kart., al., 122 x 68 cm

Pavadinimas: Vėlių laivelisPradinė kaina: 700 EurPardavimo kaina: 700 EurSign. VD: Leonardas 89 Sukūrimo metai: 1989 Technika: kartonas, aliejusMatmenys cm: 122 x 68Aukciono nr. ir data: Nr. 2, 2015 ...